Közérdekű adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Bakonyszücs Község Önkormányzata

8572 Bakonyszücs, Kossuth utca 1.

Tel./Fax: 89/341-013, 89/341-200

E-mail: bakonyszucs@globonet.hu


Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal

8564 Ugod, Kossuth utca 32.

Tel./Fax: 89/353-313, 89/353-303

E-mail: pmh.ugod@globonet.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés

Polgármester:

Fódi István

Alpolgármester:

Felber Zoltán

Képviselők:

Novák Zsolt József

Őszné Veiland Annamária

Mezőfiné Huszár Tünde

Jegyző:

dr. Takács Ádám Attila

Ügyintézők:

Ügyintéző neve, tisztsége Feladatok
dr. Takács Ádám Attila jegyző - szabálysértési feladatok
- gyámhatósági feladatok
- testületi ülésekkel kapcsolatos előterjesztések
- I. fokú építési hatósági feladatok
- belső ellenőrzési feladatok
Gurdon Barbara előadó - egyéb igazgatási feladatok
- a hagyaték
- földügyek (kifüggesztések)
Bertalan Józsefné előadó - pénzügyi igazgatás
Polgár Péterné előadó - szociális igazgatás,
- népesség nyilvántartási feladatok,
- munkaügyi feladatok,
- egyéb igazgatási feladatok
- anyakönyvi igazgatás
Présingerné Szabó Etelka előadó - munkaügyi feladatok,
- pénzügyi feladatok
Obermajer Andrásné előadó - pénzügyi feladatok,
- pénztárosi feladatok,
- egyéb igazgatási feladatok
- anyakönyvi igazgatás
Piller Zsolt előadó - adóügyi feladatok
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Polgármester:

Fódi István Tel.: 30/284-3058 E-mail: bakonyszucs@globonet.hu
 

Jegyző:

dr. Takács Ádám Attila Tel.: 30/137-8124 E-mail: pmh.ugod@globonet.hu
 
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, és az ügyfélfogadási rend

Polgármester:

Fódi István
Tel.: 30/284-3058 E-mail: bakonyszucs@globonet.hu
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00 - 11.00
Szerda: 8.00 - 11.00
Csütörtök: 13.00 - 15.00

Jegyző:

dr. Takács Ádám Attila
Tel.: 30/137-8124 E-mail: pmh.ugod@globonet.hu

Ügyfélfogadási rendje Bakonyszücsön:

Csütörtök: 12.00 - 14.00

Ügyfélfogadási rendje Ugodon:

Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal
8564 Ugod, Kossuth utca 32.
Hétfő: 8.30 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Szerda: 8.30 - 16.00
Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8.30 - 12.00

Ügyintézők ügyfélfogadási rendje:

Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal
8564 Ugod, Kossuth utca 32.
Hétfő: 8.30 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Szerda: 8.30 - 16.00
Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8.30 - 12.00
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Polgármester: Fódi István 30/284-3058
Alpolgármester: Felber Zoltán 70/366-4456
Képviselők: Novák Zsolt József
Őszné Veiland Annamária 30/904-1958
Mezőfiné Huszár Tünde
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Megnevezése: Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 8564 Ugod, Kossuth utca 32.
Vezetője: dr. Takács Ádám Attila jegyző
Telefon, fax: 89/353-313, 89/353-303
Elektronikus levélcím: pmh.ugod@globonet.hu
Honlap: www.bakonyszucs.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8.30 - 16.00
  Kedd:  13.00 - 16.00
  Szerda: 8.30 - 16.00
  Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
  Péntek:  8.30 - 12.00
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Szücs Jövőjéért Közalapítvány

Jogállása: Közalapítvány
Alapító okirat bejegyzése:
Székhelye: 8572 Bakonyszücs, Kossuth utca 1.
Adószáma: 18929483-1-19
Bankszámlaszáma: 72800102-10017430
Kuratórium elnöke: Móricz Csabáné 8500 Pápa,
Kuratórium alelnöke: Bakos Tibor 8572 Bakonyszücs,
Kuratórium tagja: Felber Zsolt 8572 Bakonyszücs,
Felügyelő Bizottság elnöke: Felber Péter 8572 Bakonyszücs,
Felügyelő Bizottság tagjai: Scheck Győzőné 8572 Bakonyszücs,
  Hole Lajos 8572 Bakonyszücs,
Telefon, fax: 89/353-013; 89/341-200
Elektronikus levélcím: bakonyszucs@globonet.hu
8/A. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Veszprém Megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tel: 88/579-300

E-mail: torvenyesseg@vemkh.gov.hu

II. Tevékenységre működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
  • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
  • 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
  • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
  • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
  • Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete Bakonyszücs Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hivatkozás: Nyilvántartások

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
12. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések